Vol 317, No 2

15 August 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.317.2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

FA-GUO WANG, AI-HUA WANG, RONG-RONG HE, DONG-MEI YANG, CHUN-MEI HE, DONG-MING LIU, JEREMY MOYNIHAN, QI-FEI YI, FU-WU XING
81–103
SANTHITI VADTHANARAT, SAISAMORN LUMYONG, OLIVIER RASPÉ
104–112
YU-MEI ZHAO, JIN XIE, MENG-JIE LI, LING ZHU, TONG-XIN ZHOU, YU-HUI CHEN
113–122
BIND-DA SUN, YU-GUANG ZHOU, AMANDA-JUAN CHEN
123–129
MAIHYRA M. POMBO, DAVID M. JOHNSON, LARS W. CHATROU, CHARLES E. ZARTMAN
130–136
FANG WU, LI-WEI ZHOU, YUAN YUAN, YU-CHENG DAI
137–143
MING-XU ZHAO, JIAN-YING XIANG, NALAKA GEEKIYANAGE, HONG-YAN SUN, KHIN MYO MYO, RIDWAN NURDIANA DIAN, FANG-LIN TANG
144–148

Correspondence

LONG WANG, CHEN REN, QIN-ER YANG
149–151
FENG-QIONG YU, HONG-PING DENG, QIAN WANG, ZHI-MING YANG
152–156
LUCIANA SALOMÓN, MARCELA V. NICOLA, SOLEDAD NOMDEDEU
157–160