Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
By Taxon
By Date

Published Articles

Integrative analysis of transcriptomics and metabolomics reveals the toxic mechanism of spirobudiclofen on Panonychus citri (Acari: Tetranychidae)

HONGYAN WANG , TIANRONG XIN , XIAOJING ZHANG , HAOCHENG GU , KEXIN WEN , CUI YANG , JING WANG , ZHIWEN ZOU , LING ZHONG , BIN XIA
PDF(1M)
Open Access

Ceramidase is involved in the development and reproduction of Panonychus citri

XIAOJING ZHANG , XINYAN KONG , CUI YANG , WENQI LIU , ZHIWEN ZOU , BIN XIA , TIANRONG XIN
PDF(1M)
Open Access

Spaetzle responds to the process of Neoseiulus barkeri resistance to Beauveria bassiana infection

TIANDI NIU , YI YANG , BOWEI YANG , XIAOTIAN FENG , HAO WANG , YAYING LI , YUZHEN NIMA , HUAI LIU
PDF(1M)
Open Access

Roles of salivary proteins in bacteria-mediated reproductive manipulation in spider mites

PDF(1M)
Open Access

Potential roles of two doublesex genes during embryogenesis in Phytoseiulus persimilis

ZHENHUI WANG , ENDONG WANG , BO ZHANG , JIALE LV , XUENONG XU
PDF(1M)
Open Access

The role of salivary proteins from Tetranychus evansi in the mite-plant interaction

PDF(1M)
Open Access

The sublethal and transgenerational effects of pyridaben on fitness and induced tolerance in Panonychus citri

DENG PAN , MENGHAO XIA , QIUJUAN LUO , GUORUI YUAN , JINJUN WANG , WEI DOU
PDF(1M)
Open Access

Resistant genotypes and biological control for the integrated management of Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) on tomato

PDF(1M)
Open Access

Status of abamectin resistance and mechanisms in Tetranychus urticae in China

YAN ZHANG , DANDAN XU , SHAOLI WANG ORCID
PDF(1M)
Open Access

Bio-efficacy of Tagetes minuta L. against Tetranychus truncatus Ehara (Prostigmata: Tetranychidae)

V.V. ASHISH , HASEENA BHASKAR ORCID , U. SREELATHA , K.B. DEEPTHY
PDF(1M)
Open Access